<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d13801.583867973593!2d31.394962512841794!3d30.14009329999999!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x145817a147503763%3A0x30d3687f122b2e08!2z2KfZhNiv2YjZhNmK2Kkg2YTZhNiv2YrZg9mI2LEgLSDZiNmE2YrYryDZgdiq2K3ZiQ!5e0!3m2!1sar!2seg!4v1701248959906!5m2!1sar!2seg" width="400" height="250" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe>
<h3><span style="color: #ff0000;"><strong>6 ش بهجت لمعى متفرع من ش ال50، النزهه الجديدة 2، القاهرة                                                                           +201011000206</strong></span></h3>